Co to są kursy SEP?

Kursy SEP są rodzajem szkoleń dodatkowych, najczęściej są one jednym z wymogów koniecznych do spełnienia podczas ubiegania się o zatrudnienie na konkretnym stanowisku pracy.

Warunkiem uczestnictwa w tego typu szkoleniu jest pełnoletniość, nie jest potrzebna fachowa wiedza, ani wyższe wykształcenie, jednak chęci rozwoju.

Co to są kursy SEP?

Co możemy zyskać posiadając uprawnienia SEP?

Szkolenia SEP dzielą się na trzy kategorie, a mianowicie elektryczne, gazowe i energetyczne. Taki kurs można ukończyć w ciągu jednego dnia, trwa on kilka godzin, rozpoczyna się on teoretycznymi wykładami dotyczącymi wybranej kategorii, następnie kursanci przystępują do egzaminu ustnego. Jest to egzamin państwowy, a uprawnienia SEP przyznawane są po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.

Ukończenie szkolenia uprawnia do wykonywania prac w obrębie kategorii, której dotyczył kurs. W certyfikacie wyszczególnia się zakres czynności, jakie zgodnie z prawem może wykonywać osoba z uzyskanymi uprawnieniami SEP. Pracodawcy często wymagają posiadania uprawnień SEP od kandydatów do pracy na stanowiskach, na których obsługiwane urządzenia pracujące pod napięciami wyższymi niż 1kV. Wymagają tego przepisy prawne oraz BHP, zatem ukończenie takiego szkolenia jest na tego typu stanowiskach pracy obowiązkowe.

Uprawnienia SEP są wymagane dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń pod napięciem i sieci trakcyjnych. Jednym ze stowarzyszeń mogących egzaminować oraz wydawać świadectwa potwierdzające kwalifikacje w ramach uprawnień energetycznych jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Stąd wzięła się potoczna nazwa uprawnienia SEP, tego typu szkolenie trwa kilka godzin i kończy się egzaminem państwowym.

Są trzy grupy uprawnień SEP, a mianowicie G1, G2 i G3, możemy je uzyskać biorąc udział w szkoleniach, które dostępne są na stronie https://sep-on-line.pl/. Uprawnienia elektryczne G1 potwierdzają kwalifikacje osób zajmujących się na co dzień eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych. Uprawnienia energetyczne G2 przeznaczone są dla osób zajmujących się na co dzień eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci cieplnych. Uprawnienia gazowe G3 potwierdzają kwalifikacje osób zajmujących się na co dzień eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

admin